Sus resultados de búsqueda

la figura del mediador

Publicado por Raül Botella Mejias en 26/02/2015
| 0

Mediador, intermediari, comisionista, agent comercial, “corredor”,… molts son els noms que es donen a una mateixa figura. Segons la definició del diccionari, mediador: “Que media entre dos o más partes para que lleguen a un acuerdo en un asunto o problema” o si aprofundim una mica més,: ”…la Mediación es un proceso voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con un profesional imparcial, el mediador, para generar sus propias soluciones para resolver sus diferencias…”.

Es tracta d’un professional que no jutja, ni otorga un guanyador o un perdedor, és en tot cas un assessor, informador i comunicador, assistent per la obtenció d’acords entre dues o  més parts. Aquesta sería segurament en essència la figura del mediador. I sempre amb un coneixement profund de la temática a tractar, d’una forma responsable, neutral, imparcial, d’equilibri entre les parts i segura. Controlada i sempre amb la máxima confidencialitat.

Reprenent les últimes notícies de l’actualitat, em ve al cap quan apareixen els conflictes entre Grècia i Alemanya per la negociació del deute grec després de l’arribada del seu nou govern, i com automàticament França s’ofereix com a mediador en la negociació d’una forma inmediata, posa de manifest com n’és de necessària aquesta figura.

Així doncs, fent una recopilació ràpida d’atribucions del mediador, i traslladant-lo concretament al sector immobiliari, podríem dir que l’Agent Immobiliari, a més a més de ser clau com acabo de dir en la negociació de les parts per arribar a acords, és un professional, amb una capacitació acreditada, amb coneixements profunds en el funcionament del sector, de la seva legalitat, normatives i fins i tot amb coneixements que afecten a la fiscalitat, tècnics constructius, comercials, mercantils…etc, que assessora, orienta, situa i posiciona el producte al mercat –element clau-, que fa una recerca de clients potencials, implementant accions de “màrketing” sempre adaptades al seu temps i en contínua evolució. A més d’estar present en tot el procés –entre d’altres- de la compravenda, coordinant i sovint “batallant” amb totes les parts implicades comprador/s, venedor/s, agents bancaris, notaríes, comunitats, tècnics, organismes oficials,… sempre fins al final, per assolir l’èxit de la operació.

I tot això sempre a la disposició dels seus clients, amb un establiment propi obert al públic, amb les garantíes que dona el Registre oficial d’agents immobiliaris, assegurança de responsabilitat civil, pòlissa de caució, llicències, titulació superior i totes les garantíes legals exigides.

En conclusió una figura clau en el sector immobiliari, que en altres països com els E.E.U.U. arriba a assolir un prestigi màxim, a l’alçada de professions del més alt nivell, i que a casa nostra si que cada cop es fa més evident la seva importància, però que ni de bon tros te el reconeixement que es mereix.

Realment, quan algú encara pensa que “evitant” a l’agent immobiliari s’estalviarà diners, és perque realment coneix molt poc aquesta figura, i la seva importància, i per tant, potser el que fa falta és explicar i donar a conèixer el nostre treball, perque en el mon d’avui i del futur, prescindir dels professionals acreditats, pot acabar resultant molt més car.

 

El mediador inmobiliario

Mediador, intermediario, comisionista, agente comercial, “corredor”,… muchos son los nombres que se dan a una misma figura. Según la definición del diccionario, mediador: “Que media entre dos o más partes para que lleguen a un acuerdo en un asunto o problema” o si profundizamos un poco más,: “la Mediación es un proceso voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con un profesional imparcial, el mediador, para generar sus propias soluciones para resolver sus diferencias…”.

Se trata de un profesional que no juzga, ni otorga un ganador o un perdedor, es en todo caso un asesor, informador y comunicador, asistente para la obtención de acuerdos entre dos o más partes. Esta sería seguramente en esencia la figura del mediador. Y siempre con un conocimiento profundo de la temática a tratar, de una forma responsable, neutral, imparcial, de equilibrio entre las partes y segura. Controlada y siempre con la máxima confidencialidad.

Reprendiendo las últimas noticias de la actualidad, me viene a la cabeza cuando aparecen los conflictos entre Grecia y Alemania por la negociación de la deuda griega después de la llegada de su nuevo gobierno, y como automáticamente Francia se ofrece como mediadora en la negociación de una forma inmediata, pone de manifiesto como es de necesaria esta figura.

Así pues, haciendo una recopilación rápida de atribuciones del mediador, y trasladándolo concretamente al sector inmobiliario, podríamos decir que el Agente Inmobiliario, además de ser clave como acabo de decir en la negociación de las partes para llegar a acuerdos, es un profesional con una capacitación acreditada, con conocimientos profundos en el funcionamiento del sector, de su legalidad, normativas e incluso con conocimientos que afectan a la fiscalidad, técnicos constructivos, comerciales, mercantiles,… etc, que asesora, orienta, sitúa y posiciona el producto en el mercado (elemento clave), que realiza una búsqueda de clientes potenciales, implementando acciones de “márketing” siempre adaptadas a su tiempo y en continua evolución. Además de estar presente en todo el proceso (entre otros) de la compraventa, coordinando y muchas veces “batallando” con todas las partes implicadas, compradores, vendedores, agentes bancarios, notarías, comunidades, técnicos, organismos oficiales,… siempre hasta el final, para conseguir el éxito en la operación.

Y todo esto siempre a disposición de sus clientes, con un establecimiento propio abierto al público, con las garantías que da el registro oficial de agentes inmobiliarios, seguro de responsabilidad civil, póliza de caución, licencias, titulación superior y todas las garantías legales exigidas.

En conclusión, una figura clave en el sector inmobiliario, que en otros países como E.U.A. llega a tener un prestigio máximo, a la altura de profesiones del más alto rango, y que en casa nuestra sí que cada vez se hace más evidente su importancia, pero que ni mucho menos goza del reconocimiento que se merece.

Realmente cuando alguien aún piensa que “evitando” al agente inmobiliario se ahorrará dinero, es porque realmente conoce muy poco esta figura, y su importancia, y por tanto quizá lo que hace falta es explicar y dar a conocer nuestro trabajo, porque en el mundo actual y del futuro, prescindir de los profesionales acreditados, puede acabar resultando mucho más caro.